Kontrole w roku 2024

Temat kontroli Instytucja
kontrolująca
Wynik
Kontrola doraźna projektu (na zakończenie) Biuro Kontroli i Audytu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

informacja pokontrolna

Kontrola realizacji Planu Działań sektora energetyki na lata 2021-2023 Biuro Kontroli i Audytu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

informacja pokontrolna

Kontrole w roku 2023

Temat kontroli Instytucja
kontrolująca
Wynik
Kontrola systemowa planowa Departament Kontroli i Audytu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

informacja pokontrolna

Finansowanie działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz ich recyklingu Najwyższa Izba Kontroli

informacja pokontrolna

Prawna Ochrona Pracy Państwowa Inspekcja Pracy

informacja pokontrolna

Audyt operacji POIiŚ 2014-2020 Izba Administracji Skarbowej

podsumowanie ustaleń

Usunięcie odpadów niebezpiecznych zdeponowanych w Mysłowicach przy ul. Brzezińskiej Najwyższa Izba Kontroli

 

Kontrole w roku 2022

Temat kontroli Instytucja
kontrolująca
Wynik
Kontrola systemowa Biuro Kontroli i Audytu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

informacja pokontrolna

Finansowanie przedsięwzięć służących rozwojowi elektromobilności w Polsce Najwyższa Izba Kontroli

wystąpienie pokontrolne

I etap audytu systemu zarządzania i kontroli POIiŚ 2014-2020 rok obrachunkowy 2021/2022 Izba Administracji Skarbowej

sprawozdanie

Audyt operacji POIiŚ 2014-2020 Izba Administracji Skarbowej

podsumowanie ustaleń

Realizacja Programu Priorytetowego Moja Woda Biuro Kontroli i Audytu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

wystąpienie pokontrolne

Kontrole w roku 2021

Temat kontroli Instytucja
kontrolująca
Wynik
Audyt systemu IW POIiŚ 2014-2020 Izba Administracji Skarbowej

podsumowanie ustaleń

Prawidłowość naliczania wynagrodzeń Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach

wystąpienie pokontrolne

Kontrola systemowa

Biuro Kontroli i Audytu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

informacja pokontrolna

Kontrola systemowa Biuro Kontroli i Audytu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

informacja pokontrolna

Audyt operacji POIiŚ 2014-2020 Izba Administracji Skarbowej

podsumowanie ustaleń

Wdrażanie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" Najwyższa Izba Kontroli

wystąpienie pokontrolne

Planowa kontrola systemowa w IW sektora energetyki Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

informacja pokontrolna

Kontrola doraźna (Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego...) Biuro Kontroli i Audytu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

informacja pokontrolna 

Kontrole w roku 2020

Temat kontroli Instytucja
kontrolująca
Wynik
Kontrola systemowa Biuro Kontroli i Audytu
Ministerstwo Klimatu 

informacja pokontrolna

Doraźna kontrola systemowa Biuro Kontroli i Audytu
Ministerstwo Klimatu 

informacja pokontrolna

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POIiŚ 2014-2020 Izba Administracji Skarbowej  -
Finansowanie zadań dotyczących zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach  -

Kontrole w roku 2019

Temat kontroli Instytucja
kontrolująca
Wynik
Kontrola systemowa Departament Kontroli i Audytu Ministerstwo Energii

informacja pokontrolna

odpowiedź WFOŚiGW w Katowicach

informacja pokontrolna

Realizacja Planu Działań Pomocy Technicznej Departament Kontroli i Audytu Ministerstwo Energii

wystąpienie pokontrolne

Audyt systemu IW POIiŚ 2014-2020 Izba Administracji Skarbowej  
Przygotowanie realizacji termomodernizacji budynków mieszkalnych, w których udziały posiada Gmina Piekary Śląskie, współfinansowanych przez WFOŚiGW w Katowicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

uzasadnienie

wystąpienie pokontrolne

Kontrole w roku 2018

Temat kontroli Instytucja
kontrolująca
Wynik
Kontrola systemowa POIiŚ Departament Kontroli i Audytu Ministerstwo Energii

informacja pokontrolna

odpowiedź WFOŚiGW w Katowicach

Kontrola projektu doradczego 1.3.3 POIiŚ Ministerstwo Energii

informacja pokontrolna

odpowiedź WFOŚiGW w Katowicach

Efekty termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, realizowanej z udziałem z udziałem środków publicznych Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

wystąpienie pokontrolne

Działania organów administracji publicznej w zakresie usuwania historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

wystąpienie pokontrolne

Kontrole w roku 2017

Temat kontroli Instytucja
kontrolująca
Wynik
Kontrola systemowa (System realizacji POIiŚ na lata 2014-2020) Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Energii

informacja pokontrolna

Kontrola wydatków finansowanych z pomocy technicznej POIiŚ w ramach projektów Planu Działań PT dla sektora energetyki na lata 2014-2016 Ministerstwo Energii

informacja pokontrolna

Kontrola finansowa Umowy Dotacji Celowej  dla WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie wynagrodzeń pracowników w ramach POPT 2014-2020 na rok 2016 Ministerstwo Energii

informacja pokontrolna

Audyt systemu zarządzania i kontroli w zakresie kluczowych wymogów kontrolnych 1-5,7 oraz 9-12 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Ministerstwo Rozwoju

Sprawozdanie

Kontrole w roku 2016

Temat kontroli Instytucja
kontrolująca
Wynik
Podsumowanie ustaleń dokonanych w Projekcie nr POIS.01.01.00-00-002/12 pn "Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - Etap II" w ramach prowadzonego audytu operacji POIiŚ 2007-2013 Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

podsumowanie ustaleń

Eliminacja niskiej emisji z kotłowni przydomowych i gminnych w województwie śląskim Najwyższa Izba Kontroli

wystąpienie pokontrolne

Kontrole w roku 2015

Temat kontroli Instytucja
kontrolująca
Wynik
Kontrola RPD 2014-2015 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Środowiska

wystąpienie pokontrolne

kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych

Kontrola systemowa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Ministerstwo Środowiska

wystąpienie pokontrolne

Kontrola procedur zawierania umów związanych z realizacją Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej za lata 2014-2015 w sektorze środowisko Ministerstwo Środowiska

opinia pokontrolna

Kontrole w roku 2014

Temat kontroli Instytucja
kontrolująca
Wynik
Wykonywanie zadań związanych z zapobieganiem i trwałym obniżaniem zanieczyszczeń wód dorzecza Odry Najwyższa Izba Kontroli

wystąpienie pokontrolne

Kontrola trwałości projektów Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej 2007-2013 Ministerstwo Środowiska

wystąpienie pokontrolne

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami Najwyższa Izba Kontroli

wystąpienie pokontrolne

Kontrole w roku 2013

Temat kontroli Instytucja
kontrolująca
Wynik
Efektywność ekologiczna wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Najwyższa Izba Kontroli

wystąpienie pokontrolne

Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych

wystąpienie pokontrolne

Kontrole w roku 2012

Temat kontroli Instytucja
kontrolująca
Wynik
Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej za 2012 rok w sektorze środowisko Ministerstwo Środowiska

wystąpienie pokontrolne

Kontrole w roku 2011

Temat kontroli

Instytucja
kontrolująca

Wynik
Kontrola systemowa Ministerstwo Środowiska

wystąpienie pokontrolne

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ w odniesieniu do projektu "Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla Miasta Bielska-Białej i gmin powiatu bielskiego" Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

wystąpienie pokontrolne

Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej za 2011 rok w sektorze środowisko Ministerstwo Środowiska

wystąpienie pokontrolne

Rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej Najwyższa Izba Kontroli

wystąpienie pokontrolne

Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach POIiŚ Ministerstwo Finansów - Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej

wystąpienie pokontrolne

Roczny Plan Działań Pomocy Technicznej za 2010 rok w sektorze środowisko Ministerstwo Środowiska

wystąpienie pokontrolne 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 19 październik 2021 08:12 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 08:15 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 08:16 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 08:17 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 19 październik 2021 08:17 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 10:40 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 10:43 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 10:45 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 10:45 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 10:46 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 10:46 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 10:47 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 11:24 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 11:26 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 11:27 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 11:27 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 11:28 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 11:30 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 11:31 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 12:43 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 12:44 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 12:45 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 12:46 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 12:47 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 12:49 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 12:50 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 12:52 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 12:53 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 12:55 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 12:55 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 12:57 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 12:57 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 12:57 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 12:58 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 13:00 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 luty 2022 13:02 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 luty 2022 08:55 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 luty 2022 13:46 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 luty 2022 13:47 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 luty 2022 09:34 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 luty 2022 09:42 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 luty 2022 09:42 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 luty 2022 09:43 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 luty 2022 09:46 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 luty 2022 09:47 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 luty 2022 09:47 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 luty 2022 09:55 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 luty 2022 10:07 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 marzec 2022 11:05 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 marzec 2022 11:05 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 marzec 2022 09:43 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 22 marzec 2022 10:42 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 maj 2022 11:04 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 październik 2022 07:59 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 02 listopad 2022 10:12 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 listopad 2022 08:38 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03 listopad 2022 08:47 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03 styczeń 2023 08:53 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 13:37 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 17 marzec 2023 13:38 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 grudzień 2023 06:27 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 12 styczeń 2024 07:32 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. środa, 17 styczeń 2024 12:55 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 styczeń 2024 11:59 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 26 styczeń 2024 12:01 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 marzec 2024 07:19 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. wtorek, 14 maj 2024 10:30 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 czerwiec 2024 06:43 Joanna Kosma
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 czerwiec 2024 06:45 Joanna Kosma