Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest świadomy ograniczonego zakresu oraz skali bezpośredniego wpływu Funduszu na środowisko. Jako wiodąca instytucja finansująca przedsięwzięcia proekologiczne w województwie śląskim wspieramy wdrażanie regionalnej polityki środowiskowej obejmujące między innymi osiąganie wymaganych standardów jakości środowiska. W tym celu wspomagamy preferencyjnym dofinansowaniem przedsięwzięcia dotyczące ochrony powietrza, wody i powierzchni ziemi, gospodarki odpadami i wodnej, edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i inne, zgodnie z celami i priorytetami, zapisanymi w wojewódzkim programie ochrony środowiska. W ten sposób poprzez pośrednie aspekty środowiskowe wnosimy swój wkład w stałą poprawę stanu środowiska w województwie śląskim i systematyczne podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Dążymy również do ciągłego zmniejszania negatywnego wpływu Funduszu na środowisko poprzez oszczędne i racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom. Działania nasze zobowiązujemy się prowadzić w sposób zorganizowany i zintegrowany z polityką jakości, w ramach obowiązujących wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska i innych. W tym celu wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju oraz wymaganiami międzynarodowej normy PN-EN ISO 14001:2015 oraz Rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 dopuszczającego dobrowolny udział organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).

Ciągle doskonalimy nasz system zarządzania środowiskowego. Oprócz doskonalenia planu działalności, listy priorytetowych przedsięwzięć, zasad i kryteriów preferencyjnego dofinansowywania zadań poprawiających stan środowiska w województwie, zwracamy uwagę na stałe ograniczanie negatywnego wpływu Funduszu na środowisko, związanego z następującymi bezpośrednimi aspektami środowiskowymi: wytwarzaniem odpadów z makulatury, odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tonerów i kartridży oraz odpadów niebezpiecznych w postaci zużytych świetlówek, baterii i części sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także zużycia gazu i energii elektrycznej, zużycia wody i zrzutu ścieków, zagrożenia wystąpienia poważnych awarii w przypadku awarii infrastruktury oraz emisji gazów z kotłowni i samochodów służbowych.

Staramy się włączać pracowników do identyfikacji i doskonalenia efektów działalności środowiskowej Funduszu oraz poszerzać wiedzę dotyczącą konieczności ochrony środowiska nie tylko wśród pracowników, ale również utrzymywać komunikację w sprawach dotyczących naszych aspektów środowiskowych z naszymi klientami, którymi są między innymi jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorcy, instytucje, organizacje pozarządowe i inne podmioty a także mieszkańcy regionu. Polityka Środowiskowa Funduszu jest znana, realizowana przez naszych pracowników i publicznie dostępna.

 

Prezes Zarządu

Tomasz Bednarek

 

Katowice, maj 2021 roku

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 08 październik 2021 11:24 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 październik 2021 11:38 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 październik 2021 11:45 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 październik 2021 11:53 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 08 październik 2021 11:55 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 09:17 Joanna Kosma