W związku obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zobowiązuje się do podejmowania wszystkich niezbędnych działań mających na celu zabezpieczenie danych osobowych, jako zasobu podlegającego ochronie prawnej i niezbędnego do prawidłowego oraz sprawnego funkcjonowania Funduszu.

Jednocześnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799. i realizując nałożone na administratora danych obowiązki określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. tel. (32) 60 32 200 fax: (32) 60 32 201, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisów innych ustaw w szczególności, gdy:
  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. przy rekrutacji kandydatów do pracy)
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w celu zatrudnienia, spełnienia obowiązków podatkowych, udzielania realizowanych dotacji)
  d) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 3. Wszelkie dane osobowe przechowywane są w Funduszu:
  a) do czasu cofnięcia udzielonej zgody przez osoby, których dane dotyczą okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa krajowego i unijnego min.
  b) okres obowiązywania zawartych umów;
  c) jak te przez okres dłuższy aniżeli przewidziany przepisami obowiązujących przepisów prawa: w związku z prowadzonymi postępowaniami, których Fundusz może być stroną lub, w przypadku dochodzenia roszczeń pomiędzy stronami zawieranych umów,
 4. WFOŚiGW w Katowicach w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa powierza lub zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych do realizacji celów, dla których zostały zebrane podmiotom przetwarzającym min w zakresie świadczenia usług:
  • medycyny pracy;
  • obsługi prawnej Funduszu;
  • hostingu serwisu internetowego;
  • obsługi, utrzymania i wsparcia systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Fundusz;
  • niszczenia dokumentacji;
  • przechowywania dokumentacji;
 5. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/ osobom uprawnionym do przeprowadzania w Funduszu czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  • dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania;
  • żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych, jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa;
  • usunięcia danych przekazanych na podstawie udzielonej zgody.
 7. Każdorazowo podanie danych dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji określonych celów np. (zatrudnienia, zawarcia umowy, aplikowania o środki finansowe).
 8. Przetwarzane przez Fundusz dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • tel.: (32) 60 32 200.

Co to jest RODO

Od dnia 25 maja 2018r. stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie unijne, ze względu na swój charakter prawny, stosowane będzie we wszystkich krajach unijnych bez konieczności jego implementowania. Rozporządzenie wraz z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, składa się na reformę unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Wśród najważniejszych zmian, wymienić należy:

 1. zobligowanie właścicieli serwisów internetowych do jasnego i zwięzłego przedstawienia polityki prywatności
 2. możliwość realizacji przez podmiot danych „prawa do bycia zapomnianym”
 3. wzmocnienia wymogu tzw. aktywnej zgody podmiotu danych jako podstawy przetwarzania danych osobowych
 4. zapewnienie podmiotom danych możliwości przenoszenia swoich danych do innego administratora
 5. zniesienie obowiązku rejestracji baz danych w GIODO – rolę te przejmie Inspektor Ochrony Danych Osobowych powoływany wewnętrznie – odpowiednik dotychczasowego ABI
 6. wprowadzenie obowiązku analizy ryzyk i potencjalnego wpływu zamierzonego przetwarzania danych na prawa i wolności podmiotów danych
 7. zobowiązanie ado do przeprowadzenia przed rozpoczęciem operacji przetwarzania danych oceny wpływu przetwarzania danych dla ochrony tych danych i prywatności ich podmiotów w przypadku gdy przetwarzanie może nieść ze sobą ryzyko dla tych osób (np. w odniesieniu do danych wrażliwych)
 8. wprowadzenie obowiązku prowadzenia szczegółowej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych
 9. wprowadzenie obowiązku informowania organów ochrony danych osobowych oraz osób, których dane dotyczą, o zaistniałych naruszeniach ochrony danych
 10. obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych przez podmioty sektora publicznego
 11. wprowadzenie bardzo wysokich kar finansowych na podmioty nie stosujące wymogów Rozporządzenia
 12. wprowadzenie zasady ponoszenia solidarnej odpowiedzialności przez administratora danych i podmiot przetwarzający dane
 13. zobowiązanie administratorów danych do stosowania rozwiązań chroniących prywatność już na etapie projektowania i wdrażania nowych usług, konfigurowania systemów informatycznych w taki sposób aby domyślne ustawienia zapewniały, że dane nie są upubliczniane a także korzystania z programów certyfikacji w zakresie ochrony prywatności.

 


Klauzula informacyjna dla wnioskodawców/beneficjentów

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, realizując zadania przypisane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska w zakresie finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej podejmuje szereg działań m.in. dotyczących dofinasowania programów realizowanych przez samorządy i inne podmioty na terenie województwa śląskiego.

Jednocześnie WFOŚiGW w Katowicach informuje, iż Beneficjenci korzystający z ww. środków finansowych, realizując postanowienia zawartych z Funduszem umów o dofinansowanie zadań własnych przekazują do WFOŚiGW w Katowicach informacje, w tym dane osobowe dotyczące odbiorców końcowych (osób fizycznych) realizowanych programów, w celu rozliczenia umów o dofinansowanie zadań ekologicznych ze środków Wojewódzkiego Funduszu.

Informujemy, iż administratorem przekazanych przez Beneficjentów danych osobowych staje się również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przetwarzając pozyskane dane osobowe we własnych, określonych ustawowo celach.

Zakres i cel przetwarzanych przez Fundusz danych osobowych są zgodne z aktualnymi wymogami prawa krajowego i unijnego w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe przetwarzane są każdorazowo wyłącznie w zakresie określonym w składanych przez Państwa wnioskach o dofinansowanie oraz wynikającym wprost z zawieranych przez Państwa z Beneficjentem końcowym umów o dofinansowanie (np. umowy między gminą a mieszkańcem w ramach PONE).

Powyższe dane będą przechowywane przez okres wynikający z zawieranych z Beneficjentami umów i obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie WFOŚiGW w Katowicach w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych WFOŚiGW w Katowicach pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 22 październik 2021 10:39 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27 styczeń 2022 13:19 Joanna Kosma