Biuletyn Informacji Publicznej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-26.

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-26. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Dostępność cyfrową strony internetowej stwierdzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 1. HTML 5
 2. CSS 3
 3. WCAG 2.0 (AA)

Kompatybilność

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki jak i klawiatury.

Skróty klawiaturowe

Strona wyposażona jest funkcjonalność umożliwającą dostęp do poszczególnych sekcji (jak menu czy wyszukiwarka) poprzez naciskanie klawisza TAB, a po wybraniu odpowiedniej opcji klawisza ENTER. Sekcje wybrane klawiszem TAB są podświetlane/otoczone ramką. Ponadto na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Wersja mobilna serwisu

Strona podmiotowa jest responsywna (Responsive Web Design) można ją przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna KosmaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 60 32 305. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek przy ul. Plebiscytowej 19 w Katowicach

 • Wejście do budynku zaopatrzone jest w podjazd dla wózków oraz poręcz. Do budynku prowadzą podwójne drzwi otwierane ręcznie na zewnątrz z niskimi listwami przypodłogowymi. W holu znajduje się stanowisko ochrony, kancelaria, wejście do windy oraz schody na wyższe piętra. Korytarze są wystarczająco szerokie, by swobodnie manewrować wózkiem inwalidzkim, wejścia do biur mają szerokość 90 cm i nie posiadają progów. Początek i koniec biegu schodów zostały oznakowane.
 • Miejskie miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Funduszu. Goście mogą również korzystać z kopert znajdujących się naprzeciw wejścia do budynku.
 • Do budynku można wejść z psem z psem asystującym.
 • Jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Jest informacja wizualna na temat rozkładu pomieszczeń i informacji udzielanych głosowo przez pracownika kancelarii.
 • Zapewniono ewakuacje osób o szczególnych potrzebach.

Udogodnienia

 • Podjazd dla wózków.
 • Winda.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych.
 • Pętla indukcyjna.
 • Oznaczenia w języku Braille’a.
 • Pomoc osoby trzeciej.

2. Budynek przy ul. Wita Stwosza 2 w Katowicach

 • Wejście do budynku zaopatrzone jest w podjazd dla wózków oraz poręcz. Do budynku prowadzą drzwi otwierane automatycznie z dość wysokim progiem. W holu znajduje się stanowisko ochrony, wejście do windy oraz schody na wyższe piętra. Winda jest mała, wjazd wózkiem inwalidzkim utrudniony. Biura WFOŚiGW w Katowicach mieszczą się na sześciu poziomach, tylko dwa z nich są położone na wysokości wyjścia z windy. Korytarze są wystarczająco szerokie, by swobodnie manewrować wózkiem inwalidzkim, wejścia do biur mają szerokość 90 cm i nie posiadają progów.
 • 1 miejskie miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do budynku Funduszu.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.
 • Możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Udogodnienia

 • Podjazd dla wózków.
 • Drzwi otwierane automatycznie.
 • Winda.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych.
 • Oznaczenie w języku Braille’a.
 • Zapewniona pomoc osoby trzeciej tel. 32 60 32 255.
 • Informacja wizualna, głosowa, w języku Braille’a.

Utrudnienia

 • Większość pomieszczeń bez dostępu windą.

3. Budynek przy ul. Legionów 57 w Bielsku-Białej

 • Wejście do budynku po schodach bez podjazdu dla wózków i poręczy. Do budynku prowadzą drzwi otwierane ręcznie, aby wejść należy skorzystać z domofonu. Brak stanowiska ochrony. Brak windy. Biura WFOŚiGW w Katowicach mieszczą się na dwóch poziomach. Korytarze są wystarczająco szerokie, by swobodnie manewrować wózkiem inwalidzkim, wejścia do biur mają szerokość 80 cm i niewysokie progi, lub listwy.
 • Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Ogólnodostępne miejsca parkingowe przy budynku.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia

 • Nie ma.

Utrudnienia

 • Brak windy.
 • Brak podjazdu.
 • Brak systemu przyzywowego w toaletach.

4. Budynek przy ul. Jana III Sobieskiego 7 w Częstochowie

 • Wejście do budynku bez schodów, z poziomu chodnika. Do budynku prowadzą drzwi otwierane automatycznie. W holu znajduje się stanowisko ochrony oraz schody na wyższe piętra i winda. Winda nie dojeżdża na poziom, na którym znajdują się biura Funduszu. Biura WFOŚiGW w Katowicach mieszczą się na jednym poziomie, na drugim piętrze. Korytarze są wystarczająco szerokie, by swobodnie manewrować wózkiem inwalidzkim, wejścia do biur mają szerokość co najmniej 80 cm.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych blisko budynku.
 • Prawo wstępu z psem asystującym.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia

 • Nie ma.

Utrudnienia

 • Brak oznaczeń w języku Braille’a.
 • Biura WFOŚiGW w Katowicach bez dostępu windą.
 • Brak systemu przyzywowego w toaletach.

Informacje dodatkowe

 1. Na stronie internetowej można za pomocą odpowiedniego klawisza przełączyć kontrast na spełniający wymagania WCAG na poziomie AAA.
 2. Na stronie internetowej można powiększyć czcionkę poprzez kliknięcie odpowiedniego klawisza na górze strony oznaczonego literą A w różnej wielkości.
 3. Strona prezentuje poziom zgodności AA.

Dostępność informacyjna

 1. Tłumacz języka migowego.
 2. Pętla indukcyjna.
 3. Pomoc osoby trzeciej - zgłoszenia na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Komunikacja mailowa - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Komunikacja na wniosek - w formie określonej we wniosku.
 6. Strony internetowe posiadają strukturę umożliwiającą współpracę z oprogramowaniem czytającym tekst maszynowo.

 

Zmiana organizacji pracy w WFOŚiGW w Katowicach w związku z COVID-19

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w trosce o wspólne bezpieczeństwo, informujemy, że od 18 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pracuje zdalnie.

W związku z tym uprzejmie prosimy o kontakt z pracownikami Funduszu wyłącznie drogą mailową i pocztą tradycyjną.

Korespondencję elektroniczną prosimy kierować na następujące adresy:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub za pośrednictwem EPUAP (/wfosigw/SkrytkaESP, lub za pomocą serwisu OBYWATEL.GOV.PL)

W wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt pod następującymi numerami telefonów:

Informacja ogólna tel. 32 60 32 200

Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej

Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji

Zespół Kontroli i Umorzeń

Zespół Ochrony Atmosfery

Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi

Zespół Wdrażania i Koordynowania Projektów POIiŚ

Zespół Kontroli Projektów POIiŚ

Zespół Umów

Zespół Doradców Energetycznych

Zespół ds. Programu CZYSTE POWIETRZE:

w sprawach dot. przygotowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, przygotowania umów i aneksów do umów o dofinansowanie: tel. 32 60 32 252

w sprawach dot. rozliczenia umów o dofinansowanie: tel. 32 60 32 256

Infolinia Programu MOJA WODA: 32 722 77 09

Zespół Finansowo – Księgowy

Zespół Administracyjny

Przepraszamy za wszelkie niedogodności i zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby je zminimalizować.

 

W związku obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zobowiązuje się do podejmowania wszystkich niezbędnych działań mających na celu zabezpieczenie danych osobowych, jako zasobu podlegającego ochronie prawnej i niezbędnego do prawidłowego oraz sprawnego funkcjonowania Funduszu.

Jednocześnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach działając w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799. i realizując nałożone na administratora danych obowiązki określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach, pod adresem ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice. tel. (32) 60 32 200 fax: (32) 60 32 201, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisów innych ustaw w szczególności, gdy:
  a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. przy rekrutacji kandydatów do pracy)
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w celu zatrudnienia, spełnienia obowiązków podatkowych, udzielania realizowanych dotacji)
  d) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 3. Wszelkie dane osobowe przechowywane są w Funduszu:
  a) do czasu cofnięcia udzielonej zgody przez osoby, których dane dotyczą okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa krajowego i unijnego min.
  b) okres obowiązywania zawartych umów;
  c) jak te przez okres dłuższy aniżeli przewidziany przepisami obowiązujących przepisów prawa: w związku z prowadzonymi postępowaniami, których Fundusz może być stroną lub, w przypadku dochodzenia roszczeń pomiędzy stronami zawieranych umów,
 4. WFOŚiGW w Katowicach w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa powierza lub zamierza powierzyć przetwarzanie danych osobowych do realizacji celów, dla których zostały zebrane podmiotom przetwarzającym min w zakresie świadczenia usług:
  • medycyny pracy;
  • obsługi prawnej Funduszu;
  • hostingu serwisu internetowego;
  • obsługi, utrzymania i wsparcia systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Fundusz;
  • niszczenia dokumentacji;
  • przechowywania dokumentacji;
 5. Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/ osobom uprawnionym do przeprowadzania w Funduszu czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przepisy przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
  • dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania;
  • żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych, jeżeli są przetwarzane z naruszeniem prawa;
  • usunięcia danych przekazanych na podstawie udzielonej zgody.
 7. Każdorazowo podanie danych dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji określonych celów np. (zatrudnienia, zawarcia umowy, aplikowania o środki finansowe).
 8. Przetwarzane przez Fundusz dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych:
  • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • tel.: (32) 60 32 200.

Co to jest RODO

Od dnia 25 maja 2018r. stosowane będzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie unijne, ze względu na swój charakter prawny, stosowane będzie we wszystkich krajach unijnych bez konieczności jego implementowania. Rozporządzenie wraz z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, składa się na reformę unijnych przepisów o ochronie danych osobowych.

Wśród najważniejszych zmian, wymienić należy:

 1. zobligowanie właścicieli serwisów internetowych do jasnego i zwięzłego przedstawienia polityki prywatności
 2. możliwość realizacji przez podmiot danych „prawa do bycia zapomnianym”
 3. wzmocnienia wymogu tzw. aktywnej zgody podmiotu danych jako podstawy przetwarzania danych osobowych
 4. zapewnienie podmiotom danych możliwości przenoszenia swoich danych do innego administratora
 5. zniesienie obowiązku rejestracji baz danych w GIODO – rolę te przejmie Inspektor Ochrony Danych Osobowych powoływany wewnętrznie – odpowiednik dotychczasowego ABI
 6. wprowadzenie obowiązku analizy ryzyk i potencjalnego wpływu zamierzonego przetwarzania danych na prawa i wolności podmiotów danych
 7. zobowiązanie ado do przeprowadzenia przed rozpoczęciem operacji przetwarzania danych oceny wpływu przetwarzania danych dla ochrony tych danych i prywatności ich podmiotów w przypadku gdy przetwarzanie może nieść ze sobą ryzyko dla tych osób (np. w odniesieniu do danych wrażliwych)
 8. wprowadzenie obowiązku prowadzenia szczegółowej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych
 9. wprowadzenie obowiązku informowania organów ochrony danych osobowych oraz osób, których dane dotyczą, o zaistniałych naruszeniach ochrony danych
 10. obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych przez podmioty sektora publicznego
 11. wprowadzenie bardzo wysokich kar finansowych na podmioty nie stosujące wymogów Rozporządzenia
 12. wprowadzenie zasady ponoszenia solidarnej odpowiedzialności przez administratora danych i podmiot przetwarzający dane
 13. zobowiązanie administratorów danych do stosowania rozwiązań chroniących prywatność już na etapie projektowania i wdrażania nowych usług, konfigurowania systemów informatycznych w taki sposób aby domyślne ustawienia zapewniały, że dane nie są upubliczniane a także korzystania z programów certyfikacji w zakresie ochrony prywatności.

 


Klauzula informacyjna dla wnioskodawców/beneficjentów

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, realizując zadania przypisane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska w zakresie finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej podejmuje szereg działań m.in. dotyczących dofinasowania programów realizowanych przez samorządy i inne podmioty na terenie województwa śląskiego.

Jednocześnie WFOŚiGW w Katowicach informuje, iż Beneficjenci korzystający z ww. środków finansowych, realizując postanowienia zawartych z Funduszem umów o dofinansowanie zadań własnych przekazują do WFOŚiGW w Katowicach informacje, w tym dane osobowe dotyczące odbiorców końcowych (osób fizycznych) realizowanych programów, w celu rozliczenia umów o dofinansowanie zadań ekologicznych ze środków Wojewódzkiego Funduszu.

Informujemy, iż administratorem przekazanych przez Beneficjentów danych osobowych staje się również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przetwarzając pozyskane dane osobowe we własnych, określonych ustawowo celach.

Zakres i cel przetwarzanych przez Fundusz danych osobowych są zgodne z aktualnymi wymogami prawa krajowego i unijnego w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe przetwarzane są każdorazowo wyłącznie w zakresie określonym w składanych przez Państwa wnioskach o dofinansowanie oraz wynikającym wprost z zawieranych przez Państwa z Beneficjentem końcowym umów o dofinansowanie (np. umowy między gminą a mieszkańcem w ramach PONE).

Powyższe dane będą przechowywane przez okres wynikający z zawieranych z Beneficjentami umów i obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Państwa dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie WFOŚiGW w Katowicach w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z wykonywaniem Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych WFOŚiGW w Katowicach pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Portal BIP ma za zadanie:

 • służyć Obywatelom Polski - zapewnić im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych
 • udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP - zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Uzupełnieniem informacji zawartych w Biuletynie WFOŚiGW w Katowicach jest serwis internetowy Funduszu www.wfosigw.katowice.pl.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej plik w formacie MS Word - pobierz plik

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej - plik w formacie MS Word - pobierz plik

Jeśli pliki nie pobierają się automatycznie prosimy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać "Otwórz link w oknie incognito" i odświeżyć stronę. 


Akty prawne dotyczące BIP - zobacz

 

 

Podkategorie

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne